Opis prowadzonej działalności

Firma oferuje kompleksową obsługę firm w zakresie służby BHP, jest to bardzo wygodne rozwiązanie, ponieważ firma przejmie troskę o wykonanie wszystkich spraw związanych z bhp u klienta. Opracowywanie instrukcji bhp, oceny ryzyka zawodowego, okresowe kontrole stanu bhp z protokołem oraz przeprowadzanie szkoleń wstępnych i okresowych bhp. Doradztwo w kwestii interpretacji przepisów bhp i metod ich spełniania, wypełnianie druków do ZUS i GUS, kart czynników szkodliwych. Powyższe usługi to podstawowy pakiet, który oferuje firma. Elastyczność to motto firmy, dlatego też dostosowanie oferty do potrzeb klienta nie stanowi żadnego problemu.

Jak założyć firmę świadczącą usługi BHP?

Działalność gospodarcza polegająca na świadczeniu usług z zakresu bhp nie jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, nie trzeba spełniać żadnych szczególnych warunków do tego, aby ją prowadzić. Wybieramy formę prowadzenia działalności gospodarczej, a następnie składamy wniosek o wpis do prowadzonej przez Ministra Gospodarki Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym. Pozostało jedynie złożyć formularz ZUS ZUA, jeżeli prowadzenie działalności jest jedynym tytułem do ubezpieczeń przedsiębiorcy oraz VAT-R w Urzędzie Skarbowym. Po założeniu działalności gospodarczej świadczącej usługi z zakresu bhp zostało jedynie spełnić wymogi natury organizacyjnej wynikające z § 5 r.s.b.h.p. Chodzi tu w szczególności o zapewnienie wykładowców i instruktorów posiadających zasób wiedzy, doświadczenie zawodowe i przygotowanie dydaktyczne zapewniające właściwą realizację programów szkolenia, odpowiednie warunki lokalowe do prowadzenia działalności szkoleniowej, wyposażenie dydaktyczne niezbędne do realizacji programów szkolenia, a także odpowiedni przebieg szkolenia oraz prowadzenie dokumentacji w postaci programów szkolenia, dzienników zajęć, protokołów przebiegu egzaminów i rejestru wydanych zaświadczeń.

Duża konkurencja będzie utrudniała przebicie się i utrzymanie na rynku, jednakże kluczowe znaczenie będzie miało zarówno podejmowanie działań marketingowych, mających na celu przyciągnięcie do siebie klientów, jak i świadczenie wysokiej jakości usług, by utrzymać ich przy sobie.

3.       Opis prowadzonej działalności

a.       stała działalność związana z generowaniem przychodu (na czym firma zarabia, produkcja, usługi, …)

b.      stała działalność związana z utrzymaniem ciągłości pracy (co firma musi robić aby móc prowadzić działalność – podatki, pozwolenia, zaopatrzenie, …)

c.       dodatkowa działalność okazjonalna (w co firma angażuje się okazjonalnie – targi, sponsoring, szkolenie, integracja, …)